Cartea de identitate – Eliberare documente de identitate şi călătorie

Cartea de identitate românească reprezintă documentul care atestă identitatea, cetăţenia română şi domiciliul stabil în România şi se eliberează începând cu vârsta de 14 ani.

Suplimentar, de la 01.01.2007, în statele membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European, cartea de identitate poate fi folosită şi ca document de călătorie.

Cartea de identitate se eliberează exclusiv în România.

Prima carte de identitate, pentru minorii cu vârsta între 14 și 18 ani

Prima carte de identitate, după împlinirea vârstei de 14 ani și până la împlinirea vârstei de 18 ani, nu se poate elibera prin procura specială, ci doar personal.  În situația în care minorul este în imposibilitatea de a se deplasa în țară din motive obiective (se află la studii, urmează un tratament care nu permite întreruperea acestuia, prestează o activitate care nu permite deplasarea în țară ş.a.), iar părinții pot face dovada domiciliului în România, cererea de eliberare a primei cărți de identitate se poate depune și prin intermediul misiunilor diplomatice/oficiilor consulare.

Acte necesare:

a) ,,cererea pentru eliberarea actului de identitate”, semnată de minorul care a împlinit 14 ani și de unul dintre părinți sau de către reprezentantul său legal;

b) documentul eliberat de autoritățile statului ori de alte instituții din statul în care se află temporar solicitantul, din care să rezulte motivul pentru care nu se poate deplasa în țară, pe care să fie aplicat Apostila prevăzută de Convenția de la Haga cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării, însoțit de traducerea legalizată pe care să fie aplicată, de asemenea, Apostila prevăzută de Convenția de la Haga;

c) certificatul de naștere românesc, cu care se face dovada cetățeniei române, original și fotocopie;

d) actele de identitate ale părinților sau cel al reprezentantului legal, original și fotocopie (carte de identitate/buletin de identitate, aflate în termen de valabilitate);

e) certificatul de căsătorie al părinților sau hotărârea judecătorească, definitivă și irevocabilă, în cazul în care părinții sunt divorțați, în original și fotocopie.  Dacă hotărârea de divorț/custodie a fost pronunțată în străinătate, va trebui să prezentați: sentința străină legalizată, traducerea legalizată a acesteia și hotărârea emisă de Tribunalul competent din România, de recunoaștere a hotărârii străine;;

f) documentul cu care părinții sau reprezentantul legal fac dovada adresei de domiciliu din România, original și fotocopie;

g) două fotografii mărimea ¾ cm având la bază o bandă albă de 7mm;

h) datele de identitate și număr de telefon ale unei persoane de contact din România care urmează a fi desemnată în momentul completării cererii de eliberare a primei cărți de identitate.

La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul se prezintă la ghișeu, însotit de unul dintre părinți sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială sau de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament, pentru a solicita eliberarea actului de identitate.

În situația în care părinţii au domicilii diferite, cererea pentru eliberarea actului de identitate se semnează de părintele la care minorul are domiciliul, în condiţiile legii.

Pentru minorul care, deși a fost încredintat prin hotarâre judecatorească unuia dintre părinţi, locuieşte statornic la celălalt părinte, se solicită declaraţia de consimţământ a părintelui căruia i-a fost încredinţat, din care să rezulte că este de acord ca în actul de identitate al minorului să fie înscrisă adresa la care acesta locuieşte statornic.

Declaraţia prevăzută poate fi dată la ghişeu, în prezenţa personalului consular, iar în situaţiile în care părintele nu se poate prezenta la ghişeu, declaraţia trebuie sa fie autentificată la notarul public român sau la un alt oficiu consular.

 

NOTĂ:
Documentele mai sus menţionate vor fi prezentate în original şi două fotocopii.

Pentru eliberarea primei cărți de identitate, după împlinirea vârstei de 14 ani, pentru minorii care se pot deplasa sau care se află în România, unul dintre părinți sau reprezentantul său legal poate solicita autentificarea unei procuri în vederea însoțirii minorului la autoritățile române competente de către o persoană terță.

Informaţii actualizate privind activitatea de evidenţă a persoanelor pot fi obţinute de pe site-ul DIRECŢIEI PENTRU EVIDENŢA PERSOANELOR ŞI ADMINISTRAREA BAZELOR DE DATE din cadrul Ministerului Afacerilor Interne: http://depabd.mai.gov.ro

Reînnoirea cărții de identitate pentru cetățeni români adulți, prin procură specială

Cetăţenii români care se află în Italia, nu deţin carte de identitate românească valabilă (din cauza expirării/furtului/deteriorării/schimbării numelui sau a domiciliului) şi nu se pot deplasa în România pot efectua la Secţia Consulară o procură specială pentru obţinerea unei noi cărţi de identitate. Persoană  mandatară din România se va prezenta la secţia de poliţie în raza căreia aveţi domiciliul, în numele dumneavoastră, pentru a vă obţine un nou document de identitate.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

- Comunitatea Diaspora -

Spune ce crezi
%d bloggers like this: