Pro integrare

LEGE nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

LEGE nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal şi libera circulaţie a acestor date
(la data 12-feb-2010 a se vedea referinte de aplicare din Instructiunile 27/2010 )
(la data 01-mar-2009 a se vedea referinte de aplicare din Decizia 95/2008 )
(la data 25-feb-2008 a se vedea referinte de aplicare din Decizia 105/2007 )
(la data 16-mar-2007 a se vedea referinte de aplicare din Decizia 28/2007 )
(la data 28-aug-2006 a se vedea referinte de aplicare din Decizia 89/2006 )
(la data 28-iul-2006 a se vedea referinte de aplicare din Decizia 91/2006 )
(la data 28-iul-2006 a se vedea referinte de aplicare din Decizia 90/2006 )
(la data 22-iun-2006 a se vedea referinte de aplicare din Decizia 60/2006 )
(la data 09-mai-2005 actul a fost promulgata de Decretul 344/2005 )
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1: Scop
(1)Prezenta lege are ca scop garantarea şi protejarea drepturilor şi
libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la
viaţa intimă, familială şi privată, cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal.
(2)Exercitarea drepturilor prevăzute în prezenta lege nu poate fi restrânsă
decât în cazuri expres şi limitativ prevăzute de lege.
Art. 2: Domeniu de aplicare
(1)Prezenta lege se aplică prelucrărilor de date cu caracter personal,
efectuate, în tot sau în parte, prin mijloace automate, precum şi
prelucrării prin alte mijloace decât cele automate a datelor cu caracter
personal care fac parte dintr-un sistem de evidenţă sau care sunt
destinate să fie incluse într-un asemenea sistem.
(2)Prezenta lege se aplică:
a)prelucrărilor de date cu caracter personal, efectuate în cadrul
activităţilor desfăşurate de operatori stabiliţi în România;
b)prelucrărilor de date cu caracter personal, efectuate în cadrul
activităţilor desfăşurate de misiunile diplomatice sau de oficiile consulare
ale României;
c)prelucrărilor de date cu caracter personal, efectuate în cadrul
activităţilor desfăşurate de operatori care nu sunt stabiliţi în România, prin
utilizarea de mijloace de orice natură situate pe teritoriul României, cu
excepţia cazului în care aceste mijloace nu sunt utilizate decât în scopul
tranzitării pe teritoriul României a datelor cu caracter personal care fac
obiectul prelucrărilor respective.
(3)În cazul prevăzut la alin. (2) lit. c) operatorul îşi va desemna un
reprezentant care trebuie să fie o persoană stabilită în România.
Prevederile prezentei legi aplicabile operatorului sunt aplicabile şi
reprezentantului acestuia, fără a aduce atingere posibilităţii de a introduce
acţiune în justiţie direct împotriva operatorului.
(4)Prezenta lege se aplică prelucrărilor de date cu caracter personal
efectuate de persoane fizice sau juridice, române ori străine, de drept
public sau de drept privat, indiferent dacă au loc în sectorul public sau în
sectorul privat.
(5)În limitele prevăzute de prezenta lege, aceasta se aplică şi
prelucrărilor şi transferului de date cu caracter personal, efectuate în
cadrul activităţilor de prevenire, cercetare şi reprimare a infracţiunilor şi
de menţinere a ordinii publice, precum şi al altor activităţi desfăşurate în
domeniul dreptului penal, în limitele şi cu restricţiile stabilite de lege.
(6)Prezenta lege nu se aplică prelucrărilor de date cu caracter personal,
efectuate de persoane fizice exclusiv pentru uzul lor personal, dacă datele
în cauză nu sunt destinate a fi dezvăluite.
(7)Prezenta lege nu se aplică prelucrărilor şi transferului de date cu
caracter personal, efectuate în cadrul activităţilor în domeniul apărării
naţionale şi siguranţei naţionale, desfăşurate în limitele şi cu restricţiile
stabilite de lege.
(8)Prevederile prezentei legi nu aduc atingere obligaţiilor asumate de
România prin instrumente juridice ratificate.
Art. 3: Definiţii
În înţelesul prezentei legi, următorii termeni se definesc după cum
urmează:
a)date cu caracter personal – orice informaţii referitoare la o persoană
fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea
persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular
prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulţi factori
specifici identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau
sociale;
(la data 25-ian-2016 Art. 3, litera A. din capitolul I a se vedea referinte de aplicare din
Decizia 37/2015 )
b)prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operaţiune sau set de
operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin
mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea,
organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea,
utilizarea, dezvăluirea către terţi prin transmitere, diseminare sau în orice
alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea;
c)stocarea – păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter
personal culese;
d)sistem de evidenţă a datelor cu caracter personal – orice structură
organizată de date cu caracter personal, accesibilă potrivit unor criterii
determinate, indiferent dacă această structură este organizată în mod
centralizat ori descentralizat sau este repartizată după criterii funcţionale
ori geografice;
e)operator – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept
public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale
acestora, care stabileşte scopul şi mijloacele de prelucrare a datelor cu
caracter personal;
dacă scopul şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt
determinate printr-un act normativ sau în baza unui act normativ,
operator este persoana fizică sau juridică, de drept public ori de drept
privat, care este desemnată ca operator prin acel act normativ sau în baza
acelui act normativ;
f)persoană împuternicită de către operator – o persoană fizică sau
juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autorităţile publice,
instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, care prelucrează date cu
caracter personal pe seama operatorului;
g)terţ – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept
public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale
acestora, alta decât persoana vizată, operatorul ori persoana împuternicită
sau persoanele care, sub autoritatea directă a operatorului sau a
persoanei împuternicite, sunt autorizate să prelucreze date;
h)destinatar – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de
drept public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale
ale acestora, căreia îi sunt dezvăluite date, indiferent dacă este sau nu
terţ; autorităţile publice cărora li se comunică date în cadrul unei
competenţe speciale de anchetă nu vor fi considerate destinatari;
i)date anonime – date care, datorită originii sau modalităţii specifice de
prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoană identificată sau identificabilă.
CAPITOLUL II: Reguli generale privind prelucrarea datelor cu
caracter personal
Art. 4: Caracteristicile datelor cu caracter personal în cadrul
prelucrării
(1)Datele cu caracter personal destinate a face obiectul prelucrării trebuie
să fie:
a)prelucrate cu bună-credinţă şi în conformitate cu dispoziţiile legale în
vigoare;
b)colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime; prelucrarea
ulterioară a datelor cu caracter personal în scopuri statistice, de cercetare
istorică sau ştiinţifică nu va fi considerată incompatibilă cu scopul
colectării dacă se efectuează cu respectarea dispoziţiilor prezentei legi,
inclusiv a celor care privesc efectuarea notificării către autoritatea de
supraveghere, precum şi cu respectarea garanţiilor privind prelucrarea
datelor cu caracter personal, prevăzute de normele care reglementează
activitatea statistică ori cercetarea istorică sau ştiinţifică;
c)adecvate, pertinente şi neexcesive prin raportare la scopul în care sunt
colectate şi ulterior prelucrate;
d)exacte şi, dacă este cazul, actualizate; în acest scop se vor lua măsurile
necesare pentru ca datele inexacte sau incomplete din punct de vedere al
scopului pentru care sunt colectate şi pentru care vor fi ulterior prelucrate,
să fie şterse sau rectificate;
e)stocate într-o formă care să permită identificarea persoanelor vizate
strict pe durata necesară realizării scopurilor în care datele sunt colectate
şi în care vor fi ulterior prelucrate; stocarea datelor pe o durată mai mare
decât cea menţionată, în scopuri statistice, de cercetare istorică sau
ştiinţifică, se va face cu respectarea garanţiilor privind prelucrarea datelor
cu caracter personal, prevăzute în normele care reglementează aceste
domenii, şi numai pentru perioada necesară realizării acestor scopuri.
(2)Operatorii au obligaţia să respecte prevederile alin. (1) şi să asigure
îndeplinirea acestor prevederi de către persoanele împuternicite.
Art. 5: Condiţii de legitimitate privind prelucrarea datelor
(1)Orice prelucrare de date cu caracter personal, cu excepţia prelucrărilor
care vizează date din categoriile menţionate la art. 7 alin. (1), art. 8 şi
10, poate fi efectuată numai dacă persoana vizată şi-a dat
consimţământul în mod expres şi neechivoc pentru acea prelucrare.
(2)Consimţământul persoanei vizate nu este cerut în următoarele cazuri:
a)când prelucrarea este necesară în vederea executării unui contract sau
antecontract la care persoana vizată este parte ori în vederea luării unor
măsuri, la cererea acesteia, înaintea încheierii unui contract sau
antecontract;
b)când prelucrarea este necesară în vederea protejării vieţii, integrităţii
fizice sau sănătăţii persoanei vizate ori a unei alte persoane ameninţate;
c)când prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii
legale a operatorului;
d)când prelucrarea este necesară în vederea aducerii la îndeplinire a unor
măsuri de interes public sau care vizează exercitarea prerogativelor de
autoritate publică cu care este învestit operatorul sau terţul căruia îi sunt
dezvăluite datele;
e)când prelucrarea este necesară în vederea realizării unui interes legitim
al operatorului sau al terţului căruia îi sunt dezvăluite datele, cu condiţia
ca acest interes să nu prejudicieze interesul sau drepturile şi libertăţile
fundamentale ale persoanei vizate;
f)când prelucrarea priveşte date obţinute din documente accesibile
publicului, conform legii;
g)când prelucrarea este făcută exclusiv în scopuri statistice, de cercetare
istorică sau ştiinţifică, iar datele rămân anonime pe toată durata
prelucrării.
(3)Prevederile alin. (2) nu aduc atingere dispoziţiilor legale care
reglementează obligaţia autorităţilor publice de a respecta şi de a ocroti
viaţa intimă, familială şi privată.
Art. 6: Încheierea operaţiunilor de prelucrare
(1)La încheierea operaţiunilor de prelucrare, dacă persoana vizată nu şi-a
dat în mod expres şi neechivoc consimţământul pentru o altă destinaţie
sau pentru o prelucrare ulterioară, datele cu caracter personal vor fi:
a)distruse;
b)transferate unui alt operator, cu condiţia ca operatorul iniţial să
garanteze faptul că prelucrările ulterioare au scopuri similare celor în care
s-a făcut prelucrarea iniţială;
c)transformate în date anonime şi stocate exclusiv în scopuri statistice, de
cercetare istorică sau ştiinţifică.
(2)În cazul operaţiunilor de prelucrare efectuate în condiţiile prevăzute la
art. 5 alin. (2) lit. c) sau d), în cadrul activităţilor descrise la art. 2 alin.
(5), operatorul poate stoca datele cu caracter personal pe perioada
necesară realizării scopurilor concrete urmărite, cu condiţia asigurării unor
măsuri corespunzătoare de protejare a acestora, după care va proceda la
distrugerea lor dacă nu sunt aplicabile prevederile legale privind păstrarea
arhivelor.
CAPITOLUL III: Reguli speciale privind prelucrarea datelor
cu caracter personal
Art. 7: Prelucrarea unor categorii speciale de date
(1)Prelucrarea datelor cu caracter personal legate de originea rasială sau
etnică, de convingerile politice, religioase, filozofice sau de natură
similară, de apartenenţa sindicală, precum şi a datelor cu caracter
personal privind starea de sănătate sau viaţa sexuală este interzisă.
(2)Prevederile alin. (1) nu se aplică în următoarele cazuri:
a)când persoana vizată şi-a dat în mod expres consimţământul pentru o
astfel de prelucrare;
b)când prelucrarea este necesară în scopul respectării obligaţiilor sau
drepturilor specifice ale operatorului în domeniul dreptului muncii, cu
respectarea garanţiilor prevăzute de lege; o eventuală dezvăluire către un
terţ a datelor prelucrate poate fi efectuată numai dacă există o obligaţie
legală a operatorului în acest sens sau dacă persoana vizată a consimţit
expres la această dezvăluire;
c)când prelucrarea este necesară pentru protecţia vieţii, integrităţii fizice
sau a sănătăţii persoanei vizate ori a altei persoane, în cazul în care
persoana vizată se află în incapacitate fizică sau juridică de a-şi da
consimţământul;
d)când prelucrarea este efectuată în cadrul activităţilor sale legitime de
către o fundaţie, asociaţie sau de către orice altă organizaţie cu scop
nelucrativ şi cu specific politic, filozofic, religios ori sindical, cu condiţia ca
persoana vizată să fie membră a acestei organizaţii sau să întreţină cu
aceasta, în mod regulat, relaţii care privesc specificul activităţii
organizaţiei şi ca datele să nu fie dezvăluite unor terţi fără
consimţământul persoanei vizate;
e)când prelucrarea se referă la date făcute publice în mod manifest de
către persoana vizată;
f)când prelucrarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau
apărarea unui drept în justiţie;
g)când prelucrarea este necesară în scopuri de medicină preventivă, de
stabilire a diagnosticelor medicale, de administrare a unor îngrijiri sau
tratamente medicale pentru persoana vizată ori de gestionare a serviciilor
de sănătate care acţionează în interesul persoanei vizate, cu condiţia ca
prelucrarea datelor respective să fie efectuate de către ori sub
supravegherea unui cadru medical supus secretului profesional sau de
către ori sub supravegherea unei alte persoane supuse unei obligaţii
echivalente în ceea ce priveşte secretul;
h)când legea prevede în mod expres aceasta în scopul protejării unui
interes public important, cu condiţia ca prelucrarea să se efectueze cu
respectarea drepturilor persoanei vizate şi a celorlalte garanţii prevăzute
de prezenta lege.
(3)Prevederile alin. (2) nu aduc atingere dispoziţiilor legale care
reglementează obligaţia autorităţilor publice de a respecta şi de a ocroti
viaţa intimă, familială şi privată.
(4)Autoritatea de supraveghere poate dispune, din motive întemeiate,
interzicerea efectuării unei prelucrări de date din categoriile prevăzute la
alin. (1), chiar dacă persoana vizată şi-a dat în scris şi în mod neechivoc
consimţământul, iar acest consimţământ nu a fost retras, cu condiţia ca
interdicţia prevăzută la alin. (1) să nu fie înlăturată prin unul dintre
cazurile la care se referă alin. (2) lit. b)-g).
Art. 8: Prelucrarea datelor cu caracter personal având funcţie de
identificare
(1)Prelucrarea codului numeric personal sau a altor date cu caracter
personal având o funcţie de identificare de aplicabilitate generală poate fi
efectuată numai dacă:
a)persoana vizată şi-a dat în mod expres consimţământul; sau
b)prelucrarea este prevăzută în mod expres de o dispoziţie legală.
(2)Autoritatea de supraveghere poate stabili şi alte cazuri în care se
poate efectua prelucrarea datelor prevăzute la alin. (1), numai cu condiţia
instituirii unor garanţii adecvate pentru respectarea drepturilor
persoanelor vizate.
Art. 9: Prelucrarea datelor cu caracter personal privind starea de
sănătate
(1)În afara cazurilor prevăzute la art. 7 alin. (2), prevederile art. 7 alin.
(1) nu se aplică în privinţa prelucrării datelor privind starea de sănătate în
următoarele cazuri:
a)dacă prelucrarea este necesară pentru protecţia sănătăţii publice;
b)dacă prelucrarea este necesară pentru prevenirea unui pericol iminent,
pentru prevenirea săvârşirii unei fapte penale sau pentru împiedicarea
producerii rezultatului unei asemenea fapte ori pentru înlăturarea
urmărilor prejudiciabile ale unei asemenea fapte.
(2)Prelucrarea datelor privind starea de sănătate poate fi efectuată numai
de către ori sub supravegherea unui cadru medical, cu condiţia respectării
secretului profesional, cu excepţia situaţiei în care persoana vizată şi-a dat
în scris şi în mod neechivoc consimţământul atâta timp cât acest
consimţământ nu a fost retras, precum şi cu excepţia situaţiei în care
prelucrarea este necesară pentru prevenirea unui pericol iminent, pentru
prevenirea săvârşirii unei fapte penale, pentru împiedicarea producerii
rezultatului unei asemenea fapte sau pentru înlăturarea urmărilor sale
prejudiciabile.
(3)Cadrele medicale, instituţiile de sănătate şi personalul medical al
acestora pot prelucra date cu caracter personal referitoare la starea de
sănătate, fără autorizaţia autorităţii de supraveghere, numai dacă
prelucrarea este necesară pentru protejarea vieţii, integrităţii fizice sau
sănătăţii persoanei vizate. Când scopurile menţionate se referă la alte
persoane sau la public în general şi persoana vizată nu şi-a dat
consimţământul în scris şi în mod neechivoc, trebuie cerută şi obţinută în
prealabil autorizaţia autorităţii de supraveghere. Prelucrarea datelor cu
caracter personal în afara limitelor prevăzute în autorizaţie este interzisă.
(4)Cu excepţia motivelor de urgenţă, autorizaţia prevăzută la alin. (3)
poate fi acordată numai după ce a fost consultat Colegiul Medicilor din
România.
(5)Datele cu caracter personal privind starea de sănătate pot fi colectate
numai de la persoana vizată. Prin excepţie, aceste date pot fi colectate din
alte surse numai în măsura în care este necesar pentru a nu compromite
scopurile prelucrării, iar persoana vizată nu vrea ori nu le poate furniza.
Art. 10: Prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la
fapte penale sau contravenţii
(1)Prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la săvârşirea de
infracţiuni de către persoana vizată ori la condamnări penale, măsuri de
siguranţă sau sancţiuni administrative ori contravenţionale, aplicate
persoanei vizate, poate fi efectuată numai de către sau sub controlul
autorităţilor publice, în limitele puterilor ce le sunt conferite prin lege şi în
condiţiile stabilite de legile speciale care reglementează aceste materii.
(2)Autoritatea de supraveghere poate stabili şi alte cazuri în care se
poate efectua prelucrarea datelor prevăzute la alin. (1), numai cu condiţia
instituirii unor garanţii adecvate pentru respectarea drepturilor
persoanelor vizate.
(3)Un registru complet al condamnărilor penale poate fi ţinut numai sub
controlul unei autorităţi publice, în limitele puterilor ce îi sunt conferite
prin lege.
Art. 11: Excepţii
Prevederile art. 5, 6, 7 şi 10 nu se aplică în situaţia în care prelucrarea
datelor se face exclusiv în scopuri jurnalistice, literare sau artistice, dacă
prelucrarea priveşte date cu caracter personal care au fost făcute publice
în mod manifest de către persoana vizată sau care sunt strâns legate de
calitatea de persoană publică a persoanei vizate ori de caracterul public al
faptelor în care este implicată.
CAPITOLUL IV: Drepturile persoanei vizate în contextul
prelucrării datelor cu caracter personal
Art. 12: Informarea persoanei vizate
(1)În cazul în care datele cu caracter personal sunt obţinute direct de la
persoana vizată, operatorul este obligat să furnizeze persoanei vizate cel
puţin următoarele informaţii, cu excepţia cazului în care această persoană
posedă deja informaţiile respective:
a)identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
b)scopul în care se face prelucrarea datelor;
c)informaţii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de
destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este
obligatorie şi consecinţele refuzului de a le furniza; existenţa drepturilor
prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului
de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile
în care pot fi exercitate;
d)orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a
autorităţii de supraveghere, ţinând seama de specificul prelucrării.
(2)În cazul în care datele nu sunt obţinute direct de la persoana vizată,
operatorul este obligat ca, în momentul colectării datelor sau, dacă se
intenţionează dezvăluirea acestora către terţi, cel mai târziu până în
momentul primei dezvăluiri, să furnizeze persoanei vizate cel puţin
următoarele informaţii, cu excepţia cazului în care persoana vizată posedă
deja informaţiile respective:
a)identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
b)scopul în care se face prelucrarea datelor;
c)informaţii suplimentare, precum: categoriile de date vizate, destinatarii
sau categoriile de destinatari ai datelor, existenţa drepturilor prevăzute de
prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de
intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi
exercitate;
d)orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a
autorităţii de supraveghere, ţinând seama de specificul prelucrării.
(3)Prevederile alin. (2) nu se aplică atunci când prelucrarea datelor se
efectuează exclusiv în scopuri jurnalistice, literare sau artistice, dacă
aplicarea acestora ar da indicii asupra surselor de informare.
(4)Prevederile alin. (2) nu se aplică în cazul în care prelucrarea datelor se
face în scopuri statistice, de cercetare istorică sau ştiinţifică, ori în orice
alte situaţii în care furnizarea unor asemenea informaţii se dovedeşte
imposibilă sau ar implica un efort disproporţionat faţă de interesul legitim
care ar putea fi lezat, precum şi în situaţiile în care înregistrarea sau
dezvăluirea datelor este expres prevăzută de lege.
Art. 13: Dreptul de acces la date
(1)Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere
şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele
care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este
obligat, în situaţia în care prelucrează date cu caracter personal care
privesc solicitantul, să comunice acestuia, împreună cu confirmarea, cel
puţin următoarele:
a)informaţii referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în
vedere şi destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt
dezvăluite datele;
b)comunicarea într-o formă inteligibilă a datelor care fac obiectul
prelucrării, precum şi a oricărei informaţii disponibile cu privire la originea
datelor;
c)informaţii asupra principiilor de funcţionare a mecanismului prin care se
efectuează orice prelucrare automată a datelor care vizează persoana
respectivă;
d)informaţii privind existenţa dreptului de intervenţie asupra datelor şi a
dreptului de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;
e)informaţii asupra posibilităţii de a consulta registrul de evidenţă a
prelucrărilor de date cu caracter personal, prevăzut la art. 24, de a înainta
plângere către autoritatea de supraveghere, precum şi de a se adresa
instanţei pentru atacarea deciziilor operatorului, în conformitate cu
dispoziţiile prezentei legi.
(2)Persoana vizată poate solicita de la operator informaţiile prevăzute la
alin. (1), printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În
cerere solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie
comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poştă electronică, sau
printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va
face numai personal.
(3)Operatorul este obligat să comunice informaţiile solicitate, în termen
de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a
solicitantului exprimate potrivit alin. (2).
(4)În cazul datelor cu caracter personal legate de starea de sănătate,
cererea prevăzută la alin. (2) poate fi introdusă de persoana vizată fie
direct, fie prin intermediul unui cadru medical care va indica în cerere
persoana în numele căreia este introdusă. La cererea operatorului sau a
persoanei vizate comunicarea prevăzută la alin. (3) poate fi făcută prin
intermediul unui cadru medical desemnat de persoana vizată.
(5)În cazul în care datele cu caracter personal legate de starea de
sănătate sunt prelucrate în scop de cercetare ştiinţifică, dacă nu există,
cel puţin aparent, riscul de a se aduce atingere drepturilor persoanei
vizate şi dacă datele nu sunt utilizate pentru a lua decizii sau măsuri faţă
de o anumită persoană, comunicarea prevăzută la alin. (3) se poate face
şi într-un termen mai mare decât cel prevăzut la acel alineat, în măsura în
care aceasta ar putea afecta bunul mers sau rezultatele cercetării, şi nu
mai târziu de momentul în care cercetarea este încheiată. În acest caz
persoana vizată trebuie să îşi fi dat în mod expres şi neechivoc
consimţământul ca datele să fie prelucrate în scop de cercetare ştiinţifică,
precum şi asupra posibilei amânări a comunicării prevăzute la alin. (3) din
acest motiv.
(6)Prevederile alin. (2) nu se aplică atunci când prelucrarea datelor se
efectuează exclusiv în scopuri jurnalistice, literare sau artistice, dacă
aplicarea acestora ar da indicii asupra surselor de informare.
Art. 14: Dreptul de intervenţie asupra datelor
(1)Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere
şi în mod gratuit:
a)după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a
căror prelucrare nu este conformă prezentei legi, în special a datelor
incomplete sau inexacte;
b)după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare
nu este conformă prezentei legi;
c)notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele a oricărei
operaţiuni efectuate conform lit. a) sau b), dacă această notificare nu se
dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de
interesul legitim care ar putea fi lezat.
(2)Pentru exercitarea dreptului prevăzut la alin. (1) persoana vizată va
înainta operatorului o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată.
În cerere solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie
comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poştă electronică, sau
printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va
face numai personal.
(3)Operatorul este obligat să comunice măsurile luate în temeiul alin. (1),
precum şi, dacă este cazul, numele terţului căruia i-au fost dezvăluite
datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15
zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a
solicitantului exprimate potrivit alin. (2).
Art. 15: Dreptul de opoziţie
(1)Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive
întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca date care o
vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există
dispoziţii legale contrare. În caz de opoziţie justificată prelucrarea nu mai
poate viza datele în cauză.
(2)Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod
gratuit şi fără nici o justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în
scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terţ, sau să
fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop.
(3)În vederea exercitării drepturilor prevăzute la alin. (1) şi (2) persoana
vizată va înainta operatorului o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi
semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să
îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poştă electronică,
sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se
va face numai personal.
(4)Operatorul este obligat să comunice persoanei vizate măsurile luate în
temeiul alin. (1) sau (2), precum şi, dacă este cazul, numele terţului
căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la
persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu
respectarea eventualei opţiuni a solicitantului exprimate potrivit alin. (3).
Art. 16: Excepţii
(1)Prevederile art. 12, 13, ale art. 14 alin. (3) şi ale art. 15 nu se aplică
în cazul activităţilor prevăzute la art. 2 alin. (5), dacă prin aplicarea
acestora este prejudiciată eficienţa acţiunii sau obiectivul urmărit în
îndeplinirea atribuţiilor legale ale autorităţii publice.
(2)Prevederile alin. (1) sunt aplicabile strict pentru perioada necesară
atingerii obiectivului urmărit prin desfăşurarea activităţilor menţionate la
art. 2 alin. (5).
(3)După încetarea situaţiei care justifică aplicarea alin. (1) şi (2)
operatorii care desfăşoară activităţile prevăzute la art. 2 alin. (5) vor lua
măsurile necesare pentru a asigura respectarea drepturilor persoanelor
vizate.
(4)Autorităţile publice ţin evidenţa unor astfel de cazuri şi informează
periodic autoritatea de supraveghere despre modul de soluţionare a lor.
Art. 17: Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
(1)Orice persoană are dreptul de a cere şi de a obţine:
a)retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în
privinţa sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter
personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele
aspecte ale personalităţii sale, precum competenţa profesională,
credibilitatea, comportamentul său ori alte asemenea aspecte;
b)reevaluarea oricărei alte decizii luate în privinţa sa, care o afectează în
mod semnificativ, dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei
prelucrări de date care întruneşte condiţiile prevăzute la lit. a).
(2)Respectându-se celelalte garanţii prevăzute de prezenta lege, o
persoană poate fi supusă unei decizii de natura celei vizate la alin. (1),
numai în următoarele situaţii:
a)decizia este luată în cadrul încheierii sau executării unui contract, cu
condiţia ca cererea de încheiere sau de executare a contractului, introdusă
de persoana vizată, să fi fost satisfăcută sau ca unele măsuri adecvate,
precum posibilitatea de a-şi susţine punctul de vedere, să garanteze
apărarea propriului interes legitim;
b)decizia este autorizată de o lege care precizează măsurile ce garantează
apărarea interesului legitim al persoanei vizate.
Art. 18: Dreptul de a se adresa justiţiei
(1)Fără a se aduce atingere posibilităţii de a se adresa cu plângere
autorităţii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa
justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de prezenta lege, care
le-au fost încălcate.
(2)Orice persoană care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de
date cu caracter personal, efectuată ilegal, se poate adresa instanţei
competente pentru repararea acestuia.
(3)Instanţa competentă este cea în a cărei rază teritorială domiciliază
reclamantul. Cererea de chemare în judecată este scutită de taxă de
timbru.
CAPITOLUL V: Confidenţialitatea şi securitatea prelucrărilor
Art. 19: Confidenţialitatea prelucrărilor
Orice persoană care acţionează sub autoritatea operatorului sau a
persoanei împuternicite, inclusiv persoana împuternicită, care are acces la
date cu caracter personal, nu poate să le prelucreze decât pe baza
instrucţiunilor operatorului, cu excepţia cazului în care acţionează în
temeiul unei obligaţii legale.
Art. 20: Securitatea prelucrărilor
(1)Operatorul este obligat să aplice măsurile tehnice şi organizatorice
adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva
distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau
accesului neautorizat, în special dacă prelucrarea respectivă comportă
transmisii de date în cadrul unei reţele, precum şi împotriva oricărei alte
forme de prelucrare ilegală.
(2)Aceste măsuri trebuie să asigure, potrivit stadiului tehnicii utilizate în
procesul de prelucrare şi de costuri, un nivel de securitate adecvat în ceea
ce priveşte riscurile pe care le reprezintă prelucrarea, precum şi în ceea ce
priveşte natura datelor care trebuie protejate. Cerinţele minime de
securitate vor fi elaborate de autoritatea de supraveghere şi vor fi
actualizate periodic, corespunzător progresului tehnic şi experienţei
acumulate.
(3)Operatorul, atunci când desemnează o persoană împuternicită, este
obligat să aleagă o persoană care prezintă suficiente garanţii în ceea ce
priveşte măsurile de securitate tehnică şi organizatorice cu privire la
prelucrările ce vor fi efectuate, precum şi să vegheze la respectarea
acestor măsuri de către persoana desemnată.
(4)Autoritatea de supraveghere poate decide, în cazuri individuale,
asupra obligării operatorului la adoptarea unor măsuri suplimentare de
securitate, cu excepţia celor care privesc garantarea securităţii serviciilor
de telecomunicaţii.
(5)Efectuarea prelucrărilor prin persoane împuternicite trebuie să se
desfăşoare în baza unui contract încheiat în formă scrisă, care va cuprinde
în mod obligatoriu:
a)obligaţia persoanei împuternicite de a acţiona doar în baza
instrucţiunilor primite de la operator;
b)faptul că îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la alin. (1) revine şi
persoanei împuternicite.
CAPITOLUL VI: Supravegherea şi controlul prelucrărilor de
date cu caracter personal
Art. 21: Autoritatea de supraveghere
(1)Autoritatea de supraveghere, în sensul prezentei legi, este Autoritatea
Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
(la data 12-mai-2005 Art. 21, alin. (1) din capitolul VI modificat de Art. 22, punctul 1. din
capitolul V din Legea 102/2005 )
(2)Autoritatea de supraveghere îşi desfăşoară activitatea în condiţii de
completă independenţă şi imparţialitate.
(3)Autoritatea de supraveghere monitorizează şi controlează sub aspectul
legalităţii prelucrările de date cu caracter personal care cad sub incidenţa
prezentei legi.
În acest scop autoritatea de supraveghere exercită următoarele atribuţii:
a)elaborează formularele tipizate ale notificărilor şi ale registrelor proprii;
b)primeşte şi analizează notificările privind prelucrarea datelor cu caracter
personal, anunţând operatorului rezultatele controlului prealabil;
c)autorizează prelucrările de date în situaţiile prevăzute de lege;
d)poate dispune, în cazul în care constată încălcarea dispoziţiilor prezentei
legi, suspendarea provizorie sau încetarea prelucrării datelor, ştergerea
parţială ori integrală a datelor prelucrate şi poate să sesiseze organele de
urmărire penală sau să intenteze acţiuni în justiţie;
d )1 informează persoanele fizice sau/şi juridice care activează în aceste
domenii, în mod direct sau prin intermediul structurilor asociative ale
acestora, asupra necesităţii respectării obligaţiilor şi îndeplinirii
procedurilor prevăzute de prezenta lege;
(la data 12-mai-2005 Art. 21, alin. (3), litera D. din capitolul VI completat de Art. 22,
punctul 2. din capitolul V din Legea 102/2005 )
e)păstrează şi pune la dispoziţie publicului registrul de evidenţă a
prelucrărilor de date cu caracter personal;
f)primeşte şi soluţionează plângeri, sesizări sau cereri de la persoanele
fizice şi comunică soluţia dată ori, după caz, diligenţele depuse;
g)efectuează investigaţii din oficiu sau la primirea unor plângeri ori
sesizări;
h)este consultată atunci când se elaborează proiecte de acte normative
referitoare la protecţia drepturilor şi libertăţilor persoanelor, în privinţa
prelucrării datelor cu caracter personal;
i)poate face propuneri privind iniţierea unor proiecte de acte normative
sau modificarea actelor normative în vigoare în domenii legate de
prelucrarea datelor cu caracter personal;
j)cooperează cu autorităţile publice şi cu organele administraţiei publice,
centralizează şi analizează rapoartele anuale de activitate ale acestora
privind protecţia persoanelor în privinţa prelucrării datelor cu caracter
personal, formulează recomandări şi avize asupra oricărei chestiuni legate
de protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale în privinţa prelucrării
datelor cu caracter personal, la cererea oricărei persoane, inclusiv a
autorităţilor publice şi a organelor administraţiei publice; aceste
recomandări şi avize trebuie să facă menţiune despre temeiurile pe care
se sprijină şi se comunică în copie şi Ministerului Justiţiei; atunci când
recomandarea sau avizul este cerut de lege, se publică în Monitorul Oficial
al României, Partea I;
k)cooperează cu autorităţile similare de peste hotare în vederea asistenţei
mutuale, precum şi cu persoanele cu domiciliul sau cu sediul în
străinătate, în scopul apărării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ce
pot fi afectate prin prelucrarea datelor cu caracter personal;
l)îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege.
m)modul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal se stabileşte prin
lege.
(la data 12-mai-2005 Art. 21, alin. (3) din capitolul VI completat de Art. 22, punctul 3.
din capitolul V din Legea 102/2005 )
(4)Întregul personal al autorităţii de supraveghere are obligaţia de a
păstra secretul profesional, cu excepţiile prevăzute de lege, pe termen
nelimitat, asupra informaţiilor confidenţiale sau clasificate la care are sau
a avut acces în exercitarea atribuţiilor de serviciu, inclusiv după încetarea
raporturilor juridice cu autoritatea de supraveghere.
Art. 22: Notificarea către autoritatea de supraveghere
(1)Operatorul este obligat să notifice autorităţii de supraveghere,
personal sau prin reprezentant, înainte de efectuarea oricărei prelucrări ori
a oricărui ansamblu de prelucrări având acelaşi scop sau scopuri corelate.
(2)Notificarea nu este necesară în cazul în care prelucrarea are ca unic
scop ţinerea unui registru destinat prin lege informării publicului şi deschis
spre consultare publicului în general sau oricărei persoane care probează
un interes legitim, cu condiţia ca prelucrarea să se limiteze la datele strict
necesare ţinerii registrului menţionat.
(3)Notificarea va cuprinde cel puţin următoarele informaţii:
a)numele sau denumirea şi domiciliul ori sediul operatorului şi ale
reprezentantului desemnat al acestuia, dacă este cazul;
b)scopul sau scopurile prelucrării;
c)o descriere a categoriei sau a categoriilor de persoane vizate şi a datelor
ori a categoriilor de date ce vor fi prelucrate;
d)destinatarii sau categoriile de destinatari cărora se intenţionează să li se
dezvăluie datele;
e)garanţiile care însoţesc dezvăluirea datelor către terţi;
f)modul în care persoanele vizate sunt informate asupra drepturilor lor;
data estimată pentru încheierea operaţiunilor de prelucrare, precum şi
destinaţia ulterioară a datelor;
g)transferuri de date care se intenţionează să fie făcute către alte state;
h)o descriere generală care să permită aprecierea preliminară a măsurilor
luate pentru asigurarea securităţii prelucrării;
i)specificarea oricărui sistem de evidenţă a datelor cu caracter personal,
care are legătură cu prelucrarea, precum şi a eventualelor legături cu alte
prelucrări de date sau cu alte sisteme de evidenţă a datelor cu caracter
personal, indiferent dacă se efectuează, respectiv dacă sunt sau nu sunt
situate pe teritoriul României;
j)motivele care justifică aplicarea prevederilor art. 11, art. 12 alin. (3)
sau (4) ori ale art. 13 alin. (5) sau (6), în situaţia în care prelucrarea
datelor se face exclusiv în scopuri jurnalistice, literare sau artistice ori în
scopuri statistice, de cercetare istorică sau ştiinţifică.
(4)Dacă notificarea este incompletă, autoritatea de supraveghere va
solicita completarea acesteia.
(5)În limitele puterilor de investigare de care dispune, autoritatea de
supraveghere poate solicita şi alte informaţii, în special privind originea
datelor, tehnologia de prelucrare automată utilizată şi detalii referitoare la
măsurile de securitate. Dispoziţiile prezentului alineat nu se aplică în
situaţia în care prelucrarea datelor se face exclusiv în scopuri jurnalistice,
literare sau artistice.
(6)Dacă se intenţionează ca datele care sunt prelucrate să fie transferate
în străinătate, notificarea va cuprinde şi următoarele elemente:
a)categoriile de date care vor face obiectul transferului;
b)ţara de destinaţie pentru fiecare categorie de date.
(la data 22-oct-2007 Art. 22, alin. (7) din capitolul VI abrogat de Art. 1, punctul 2. din
Legea 278/2007 )
(8)Autorităţile publice care efectuează prelucrări de date cu caracter
personal în legătură cu activităţile descrise la art. 2 alin. (5), în temeiul
legii sau în îndeplinirea obligaţiilor asumate prin acorduri internaţionale
ratificate, sunt scutite de taxa prevăzută la alin. (7). Notificarea se va
transmite în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a actului normativ
care instituie obligaţia respectivă şi va cuprinde numai următoarele
elemente:
a)denumirea şi sediul operatorului;
b)scopul şi temeiul legal al prelucrării;
c)categoriile de date cu caracter personal supuse prelucrării.
(9)Autoritatea de supraveghere poate stabili şi alte situaţii în care
notificarea nu este necesară, în afara celei prevăzute la alin. (2), sau
situaţii în care notificarea se poate efectua într-o formă simplificată,
precum şi conţinutul acesteia, numai în unul dintre următoarele cazuri:
a)atunci când, luând în considerare natura datelor destinate să fie
prelucrate, prelucrarea nu poate afecta, cel puţin aparent, drepturile
persoanelor vizate, cu condiţia să precizeze expres scopurile în care se
poate face o asemenea prelucrare, datele sau categoriile de date care pot
fi prelucrate, categoria sau categoriile de persoane vizate, destinatarii sau
categoriile de destinatari cărora datele le pot fi dezvăluite şi perioada
pentru care datele pot fi stocate;
b)atunci când prelucrarea se efectuează în condiţiile art. 7 alin. (2) lit.
d).
Art. 23: Controlul prealabil
(1)Autoritatea de supraveghere va stabili categoriile de operaţiuni de
prelucrare care sunt susceptibile de a prezenta riscuri speciale pentru
drepturile şi libertăţile persoanelor.
(2)Dacă pe baza notificării autoritatea de supraveghere constată că
prelucrarea se încadrează în una dintre categoriile menţionate la alin. (1),
va dispune obligatoriu efectuarea unui control prealabil începerii
prelucrării respective, cu anunţarea operatorului.
(3)Operatorii care nu au fost anunţaţi în termen de 5 zile de la data
notificării despre efectuarea unui control prealabil pot începe prelucrarea.
(4)În situaţia prevăzută la alin. (2) autoritatea de supraveghere este
obligată ca, în termen de cel mult 30 de zile de la data notificării, să aducă
la cunoştinţă operatorului rezultatul controlului efectuat, precum şi decizia
emisă în urma acestuia.
Art. 24: Registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter
personal
(1)Autoritatea de supraveghere păstrează un registru de evidenţă a
prelucrărilor de date cu caracter personal, notificate în conformitate cu
prevederile art. 22. Registrul va cuprinde toate informaţiile prevăzute la
art. 22 alin. (3).
(2)Fiecare operator primeşte un număr de înregistrare. Numărul de
înregistrare trebuie menţionat pe orice act prin care datele sunt colectate,
stocate sau dezvăluite.
(3)Orice schimbare de natură să afecteze exactitatea informaţiilor
înregistrate va fi comunicată autorităţii de supraveghere în termen de 5
zile. Autoritatea de supraveghere va dispune de îndată efectuarea
menţiunilor corespunzătoare în registru.
(4)Activităţile de prelucrare a datelor cu caracter personal, începute
anterior intrării în vigoare a prezentei legi, vor fi notificate în vederea
înregistrării în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei
legi.
(5)Registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal este
deschis spre consultare publicului. Modalitatea de consultare se stabileşte
de autoritatea de supraveghere.
Art. 25: Plângeri adresate autorităţii de supraveghere
(1)În vederea apărării drepturilor prevăzute de prezenta lege persoanele
ale căror date cu caracter personal fac obiectul unei prelucrări care cade
sub incidenţa prezentei legi pot înainta plângere către autoritatea de
supraveghere. Plângerea se poate face direct sau prin reprezentant.
Persoana lezată poate împuternici o asociaţie sau o fundaţie să îi
reprezinte interesele.
(2)Plângerea către autoritatea de supraveghere nu poate fi înaintată dacă
o cerere în justiţie, având acelaşi obiect şi aceleaşi părţi, a fost introdusă
anterior.
(3)În afara cazurilor în care o întârziere ar cauza un prejudiciu iminent şi
ireparabil, plângerea către autoritatea de supraveghere nu poate fi
înaintată mai devreme de 15 zile de la înaintarea unei plângeri cu acelaşi
conţinut către operator.
(4)În vederea soluţionării plângerii, dacă apreciază că este necesar,
autoritatea de supraveghere poate audia persoana vizată, operatorul şi,
dacă este cazul, persoana împuternicită sau asociaţia ori fundaţia care
reprezintă interesele persoanei vizate. Aceste persoane au dreptul de a
înainta cereri, documente şi memorii. Autoritatea de supraveghere poate
dispune efectuarea de expertize.
(5)Dacă plângerea este găsită întemeiată, autoritatea de supraveghere
poate decide oricare dintre măsurile prevăzute la art. 21 alin. (3) lit. d).
Interdicţia temporară a prelucrării poate fi instituită numai până la
încetarea motivelor care au determinat luarea acestei măsuri.
(6)Decizia trebuie motivată şi se comunică părţilor interesate în termen
de 30 de zile de la data primirii plângerii.
(7)Autoritatea de supraveghere poate ordona, dacă apreciază necesar,
suspendarea unora sau tuturor operaţiunilor de prelucrare până la
soluţionarea plângerii în condiţiile alin. (5).
(8)Autoritatea de supraveghere se poate adresa justiţiei pentru apărarea
oricăror drepturi garantate de prezenta lege persoanelor vizate. Instanţa
competentă este Tribunalul Municipiului Bucureşti. Cererea de chemare în
judecată este scutită de taxa de timbru.
(9)La cererea persoanelor vizate, pentru motive întemeiate, instanţa
poate dispune suspendarea prelucrării până la soluţionarea plângerii de
către autoritatea de supraveghere.
(10)Prevederile alin. (4)-(9) se aplică în mod corespunzător şi în situaţia
în care autoritatea de supraveghere află pe orice altă cale despre
săvârşirea unei încălcări a drepturilor recunoscute de prezenta lege
persoanelor vizate.
Art. 26: Contestarea deciziilor autorităţii de supraveghere
(1)Împotriva oricărei decizii emise de autoritatea de supraveghere în
temeiul dispoziţiilor prezentei legi operatorul sau persoana vizată poate
formula contestaţie în termen de 15 zile de la comunicare, sub sancţiunea
decăderii, la instanţa de contencios administrativ competentă. Cererea se
judecă de urgenţă, cu citarea părţilor. Soluţia este definitivă şi irevocabilă.
(2)Fac excepţie de la prevederile alin. (1), precum şi de la cele ale art. 23
şi 25 prelucrările de date cu caracter personal, efectuate în cadrul
activităţilor prevăzute la art. 2 alin. (5).
Art. 27: Exercitarea atribuţiilor de investigare
(1)Autoritatea de supraveghere poate investiga, din oficiu sau la primirea
unei plângeri, orice încălcare a drepturilor persoanelor vizate, respectiv a
obligaţiilor care revin operatorilor şi, după caz, persoanelor împuternicite,
în cadrul efectuării prelucrărilor de date cu caracter personal, în scopul
apărării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor vizate.
(2)Atribuţiile de investigare nu pot fi exercitate de către autoritatea de
supraveghere în cazul în care o cerere în justiţie introdusă anterior are ca
obiect săvârşirea aceleiaşi încălcări a drepturilor şi opune aceleaşi părţi.
(3)În exercitarea atribuţiilor de investigare autoritatea de supraveghere
poate solicita operatorului orice informaţii legate de prelucrarea datelor cu
caracter personal şi poate verifica orice document sau înregistrare
referitoare la prelucrarea de date cu caracter personal.
(4)Secretul de stat şi secretul profesional nu pot fi invocate pentru a
împiedica exercitarea atribuţiilor acordate prin prezenta lege autorităţii de
supraveghere. Atunci când este invocată protecţia secretului de stat sau a
secretului profesional, autoritatea de supraveghere are obligaţia de a
păstra secretul.
(la data 12-mai-2005 Art. 27, alin. (5) din capitolul VI abrogat de Art. 22, punctul 4. din
capitolul V din Legea 102/2005 )
Art. 28: Norme de conduită
(1)Asociaţiile profesionale au obligaţia de a elabora şi de a supune spre
avizare autorităţii de supraveghere coduri de conduită care să conţină
norme adecvate pentru protecţia drepturilor persoanelor ale căror date cu
caracter personal pot fi prelucrate de către membrii acestora.
(2)Normele de conduită trebuie să prevadă măsuri şi proceduri care să
asigure un nivel satisfăcător de protecţie, ţinând seama de natura datelor
ce pot fi prelucrate. Autoritatea de supraveghere poate dispune măsuri şi
proceduri specifice pentru perioada în care normele de conduită la care sa făcut referire anterior nu sunt adoptate.
CAPITOLUL VII: Transferul în străinătate al datelor cu
caracter personal
Art. 29: Condiţiile transferului în străinătate al datelor cu caracter
personal
(la data 10-mar-2009 Art. 29 din capitolul VII a se vedea referinte de aplicare din
Decizia 10/2009 )
(la data 10-mar-2003 Art. 29 din capitolul VII a se vedea referinte de aplicare din
Ordinul 6/2003 )
(1)Transferul către un alt stat de date cu caracter personal care fac
obiectul unei prelucrări sau sunt destinate să fie prelucrate după transfer
poate avea loc numai în condiţiile în care nu se încalcă legea română, iar
statul către care se intenţionează transferul asigură un nivel de protecţie
adecvat.
(2)Nivelul de protecţie va fi apreciat de către autoritatea de
supraveghere, ţinând seama de totalitatea împrejurărilor în care se
realizează transferul de date, în special având în vedere natura datelor
transmise, scopul prelucrării şi durata propusă pentru prelucrare, statul de
origine şi statul de destinaţie finală, precum şi legislaţia statului solicitant.
În cazul în care autoritatea de supraveghere constată că nivelul de
protecţie oferit de statul de destinaţie este nesatisfăcător, poate dispune
interzicerea transferului de date.
(3)În toate situaţiile transferul de date cu caracter personal către un alt
stat va face obiectul unei notificări prealabile a autorităţii de
supraveghere.
(4)Autoritatea de supraveghere poate autoriza transferul de date cu
caracter personal către un stat a cărui legislaţie nu prevede un nivel de
protecţie cel puţin egal cu cel oferit de legea română atunci când
operatorul oferă garanţii suficiente cu privire la protecţia drepturilor
fundamentale ale persoanelor. Aceste garanţii trebuie să fie stabilite prin
contracte încheiate între operatori şi persoanele fizice sau juridice din
dispoziţia cărora se efectuează transferul.
(5)Prevederile alin. (2), (3) şi (4) nu se aplică dacă transferul datelor se
face în baza prevederilor unei legi speciale sau ale unui acord internaţional
ratificat de România, în special dacă transferul se face în scopul prevenirii,
cercetării sau reprimării unei infracţiuni.
(6)Prevederile prezentului articol nu se aplică atunci când prelucrarea
datelor se face exclusiv în scopuri jurnalistice, literare sau artistice, dacă
datele au fost făcute publice în mod manifest de către persoana vizată sau
sunt strâns legate de calitatea de persoană publică a persoanei vizate ori
de caracterul public al faptelor în care este implicată.
Art. 30: Situaţii în care transferul este întotdeauna permis
Transferul de date este întotdeauna permis în următoarele situaţii:
a)când persoana vizată şi-a dat în mod explicit consimţământul pentru
efectuarea transferului; în cazul în care transferul de date se face în
legătură cu oricare dintre datele prevăzute la art. 7, 8 şi 10,
consimţământul trebuie dat în scris;
b)când este necesar pentru executarea unui contract încheiat între
persoana vizată şi operator sau pentru executarea unor măsuri
precontractuale dispuse la cererea persoanei vizate;
c)când este necesar pentru încheierea sau pentru executarea unui
contract încheiat ori care se va încheia, în interesul persoanei vizate, între
operator şi un terţ;
d)când este necesar pentru satisfacerea unui interes public major, precum
apărarea naţională, ordinea publică sau siguranţa naţională, pentru buna
desfăşurare a procesului penal ori pentru constatarea, exercitarea sau
apărarea unui drept în justiţie, cu condiţia ca datele să fie prelucrate în
legătură cu acest scop şi nu mai mult timp decât este necesar;
e)când este necesar pentru a proteja viaţa, integritatea fizică sau
sănătatea persoanei vizate;
f)când intervine ca urmare a unei cereri anterioare de acces la documente
oficiale care sunt publice ori a unei cereri privind informaţii care pot fi
obţinute din registre sau prin orice alte documente accesibile publicului.
CAPITOLUL VIII: Contravenţii şi sancţiuni
Art. 31: Omisiunea de a notifica şi notificarea cu rea-credinţă
Omisiunea de a efectua notificarea în condiţiile art. 22 sau ale art. 29
alin. (3) în situaţiile în care această notificare este obligatorie, precum şi
notificarea incompletă sau care conţine informaţii false constituie
contravenţii, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât să constituie
infracţiuni, şi se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei la
100.000.000 lei.
Art. 32: Prelucrarea nelegală a datelor cu caracter personal
Prelucrarea datelor cu caracter personal de către un operator sau de o
persoană împuternicită de acesta, cu încălcarea prevederilor art. 4-10 sau
cu nesocotirea drepturilor prevăzute la art. 12-15 sau la art. 17,
constituie contravenţie, dacă nu este săvârşită în astfel de condiţii încât să
constituie infracţiune, şi se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei
la 250.000.000 lei.
Art. 33: Neîndeplinirea obligaţiilor privind confidenţialitatea şi
aplicarea măsurilor de securitate
Neîndeplinirea obligaţiilor privind aplicarea măsurilor de securitate şi de
păstrare a confidenţialităţii prelucrărilor, prevăzute la art. 19 şi 20,
constituie contravenţie, dacă nu este săvârşită în astfel de condiţii încât să
constituie infracţiune, şi se sancţionează cu amendă de la 15.000.000 lei
la 500.000.000 lei.
Art. 34: Refuzul de a furniza informaţii
Refuzul de a furniza autorităţii de supraveghere informaţiile sau
documentele cerute de aceasta în exercitarea atribuţiilor de investigare
prevăzute la art. 27 constituie contravenţie, dacă nu este săvârşită în
astfel de condiţii încât să constituie infracţiune, şi se sancţionează cu
amendă de la 10.000.000 lei la 150.000.000 lei.
Art. 35: Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor
(1)Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se efectuează de
către autoritatea de supraveghere, care poate delega aceste atribuţii unor
persoane recrutate din rândul personalului său, precum şi de
reprezentanţi împuterniciţi ai organelor cu atribuţii de supraveghere şi
control, abilitate potrivit legii.
(2)Dispoziţiile prezentei legi referitoare la contravenţii se completează cu
prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contravenţiilor, în măsura în care prezenta lege nu dispune altfel.
(3)Împotriva proceselor-verbale de constatare şi sancţionare se poate
face plângere la secţiile de contencios administrativ ale tribunalelor.
CAPITOLUL IX: Dispoziţii finale
Art. 36: Intrarea în vigoare
Prezenta lege intră în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al
României, Partea I, şi se pune în aplicare în termen de 3 luni de la
intrarea sa în vigoare.
-****-
Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 15 octombrie 2001,
cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU
Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 22
octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituţia României.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
VALER DORNEANU
Publicată în Monitorul Oficial cu numărul 790 din data de 12 decembrie
2001
[post]

- Comunitatea Diaspora -

Comentarii
Loading...