Modificări importante privind cartea de identitate: Poate fi eliberată și pentru copii de 0-14 ani, dacă părinții o cer

De acum vor exista 5 tipuri de acte de identitate. În data de 29 martie 2021 s-a publicat Hotărârea nr. 295/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OG nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români:

HOTĂRÂRE nr. 295 din 10 martie 2021
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, precum și pentru stabilirea formei și conținutului actelor de identitate, ale dovezii de reședință și ale cărții de imobil.

EMITENT : GUVERNUL ROMÂNIEI
Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 29 martie 2021

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 7 alin. (4), art. 48 și 52 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul 1
(1) Se aprobă Normele metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, prevăzute în anexa nr. 1.
(2) Se aprobă forma și conținutul cărții de identitate, cărții de identitate provizorii, ale autocolantului privind stabilirea reședinței, cărții electronice de identitate, cărții de identitate simple, dovezii de reședință, ale cărții de imobil pentru imobile cu destinația de locuință și ale cărții de imobil pentru unitățile de cazare în comun, prevăzute în anexele nr. 2-9.
(3) Elementele grafice de securitate și de personalizare ale cărții electronice de identitate, cărții de identitate simple, cărții de identitate provizorii, precum și ale dovezii de reședință se stabilesc, în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, prin ordin al ministrului afacerilor interne, cu avizul Companiei Naționale „Imprimeria Națională“ – S.A.
(4) Fluxul detaliat al activităților care se desfășoară de către personalul instituțiilor cu atribuții pentru eliberarea actelor de identitate și a dovezilor de reședință se stabilește, în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, prin ordin comun al ministrului afacerilor interne și al ministrului afacerilor externe.
Articolul 2
Prezenta hotărâre asigură aplicarea Regulamentului (UE) 2019/1.157 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind consolidarea securității cărților de identitate ale cetățenilor Uniunii și a documentelor de ședere eliberate cetățenilor Uniunii și membrilor de familie ai acestora care își exercită dreptul la liberă circulație, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 188 din 12 iulie 2019, denumit în continuare Regulament, cu privire la cartea electronică de identitate.
Articolul 3
(1) În aplicarea prevederilor art. 9 alin. (1) din Regulament se desemnează Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, denumită în continuare D.E.P.A.B.D., ca punct de contact pentru punerea în aplicare a Regulamentului.
(2) În aplicarea prevederilor art. 9 alin. (2) din Regulament, D.E.P.A.B.D. dezvoltă mecanismele necesare și asigură cooperarea cu instituțiile relevante la nivelul Uniunii Europene, în scopul asigurării finalității serviciilor de informare și de asistență, incluse în portalul digital unic prevăzut în Regulamentul (UE) 2018/1.724 al Parlamentului European și al Consiliului din 2 octombrie 2018 privind înființarea unui portal digital unic (gateway) pentru a oferi acces la informații, la proceduri și la servicii de asistență și de soluționare a problemelor și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.024/2012, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 295 din 21 noiembrie 2018.
(3) D.E.P.A.B.D. îndeplinește obligația de notificare a Comisiei Europene și a statelor membre potrivit prevederilor art. 9 din Regulament.
Articolul 4
(1) În aplicarea prevederilor art. 11 alin. (7) din Regulament, D.E.P.A.B.D. constituie și actualizează, cel puțin o dată pe an, lista autorităților competente care au acces la datele biometrice înscrise pe suportul de stocare. Lista se publică pe pagina de internet a D.E.P.A.B.D.
(2) În aplicarea dispozițiilor art. 11 alin. (7) din Regulament, D.E.P.A.B.D. inițiază procedura de notificare a Comisiei Europene.
(3) În limitele competențelor proprii, D.E.P.A.B.D. furnizează Comisiei Europene informațiile relevante prevăzute la art. 13 alin. (3) din Regulament.
(4) În aplicarea prevederilor art. 14 alin. (3) din Regulament se desemnează D.E.P.A.B.D. ca organism responsabil cu emiterea cărților de identitate.
Articolul 5
Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Articolul 6
(1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) Documentele prevăzute în anexele nr. 5-7 se eliberează de la data realizării condițiilor tehnice pentru eliberarea cărții electronice de identitate.
(3) Dispozițiile art. 86 din anexa nr. 1 se aplică de la data realizării condițiilor tehnice pentru eliberarea cărții electronice de identitate.
(4) Până la data realizării condițiilor tehnice pentru eliberarea cărții electronice de identitate, înscrierea mențiunii de stabilire a reședinței în actul de identitate se realizează prin aplicarea autocolantului prevăzut în anexa nr. 4 pe cartea de identitate prevăzută în anexa nr. 2 sau, după caz, pe cartea de identitate provizorie prevăzută în anexa nr. 3.
(5) Înscrierea mențiunii de stabilire a reședinței în actul de identitate se realizează la cererea persoanei. Pentru soluționarea cererii, personalul serviciului public comunitar de evidență a persoanelor efectuează activitățile prevăzute la art. 48 alin. (1) lit. a)-e), i), j), o) și r) din anexa nr. 1 și preia imaginea facială a solicitantului, dacă aceasta nu este înregistrată în Registrul național de evidență a persoanelor.
Articolul 7
La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:
a) Hotărârea Guvernului nr. 839/2006 privind forma și conținutul actelor de identitate, ale autocolantului privind stabilirea reședinței și ale cărții de imobil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 582 din 5 iulie 2006, cu modificările ulterioare;
b) Hotărârea Guvernului nr. 1.375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor legale privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 851 din 17 octombrie 2006, cu modificările și completările ulterioare.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

- Comunitatea Diaspora -

Spune ce crezi
%d bloggers like this: