Oficierea căsătoriei în cadrul Secției Consulare

În conformitate cu prevederile art. 44 alin.(1) al Legii nr.119/1996, şefii misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare de carieră ale României pot încheia căsătorii, dacă aceasta este în concordanţă cu legislaţia ţării în care sunt acreditaţi și daca cel puțin unul dintre viitorii soți, cetățean român, are domiciliul sau reședința în circumscripția consulară a misiunii diplomatice ori a oficiului consular.
Odată cu declaraţia de căsătorie, viitorii soţi prezintă următoarele acte:

  • documentul cu care se face dovada identităţii, în termen de valabilitate (buletin /carte de identitate/ carte de identitate provizorie sau pașaport ) – original + 2 copii;
  • documentul cu care se face dovada identităţii, în termen de valabilitate (buletin /carte de identitate/ carte de identitate provizorie sau pașaport ) – original + 2 copii pentru martori;
  • certificatul de naştere – original + 2 copii;
  • certificatul medical privind starea sănătatii, întocmit pe formular-tip, care trebuie să poarte numărul de înregistrare, data certă, ştampila unităţii sanitare, semnătura şi parafa medicului; certificatele medicale sunt valabile 14 zile de la data emiterii şi trebuie să cuprindă menţiunea expresă că persoana se poate (”apt pentru căsătorie”) sau nu se poate căsători – În momentul în care sunteți în posesia certificatelor medicale prenupțiale va trebui să vă prezentați la sediul Secției Consulare, fără programare, în timpul programului de lucru cu publicul, în maxim 3-4 de la eliberarea actului, calculând și luând în considerare zilele de sâmbâtâ și duminică SAU certifícatele medicale emise de instituţii medicale în străinătate pentru uzul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României trebuie să conţină toate rubricile, să fie legalizate cu apostilă şi să fie însoţite de traducerea legalizată în limba română. Certificatul medical cu mențiunea idoneo/a a contrarre matrimonio se eliberează rezidenților români de către medicul de familie italian a cărui semnătură se certifică de către Azienda Sanitaria Locale Competente (ufficio ASL competent pentru sediul medicului de familie), apostila se aplică la prefectura locală pentru semnătura funcționarului ASL – original + 1 copie;
  • documentele în limbă străină trebuie traduse în limba română și legalizate. Traducerile se pot realiza de către un traducator autorizat de Ministerul de Justitie din România, (caz în care este nevoie de legalizarea semnăturii traducatorului) sau la un traducător autorizat din Italia, în acest caz traducerea urmând a fi și ea apostilată.
  • documente, din care să rezulte desfacerea căsătoriei anterioare, dacă este cazul (sentința de divorț definitivă și irevocabilă, cerificatul de divorț sau certificatul de naștere cu mențiune de căsătorie și de desfacere a acesteia, certificatul de căsători și certificatul de deces al fostului soț) – original + 2 copii;
  • documentul cu care cel puțin unul dintre soți, cetățean român, face dovada rezidenţei în regiunile Abruzzo, Campania, Lazio, Sardegna și Umbria – original + 2 copii;
  • convenție privitoare la alegerea de către soți a legii aplicabile regimului matrimonial ales (formularul se poate obține de la Consulat). Convenția poate fi autentificată și de către un notar public din România.

 

Informații privind regimul matrimonial

NOTE:
Documentele cu care se face dovada identităţii trebuie să fie valabile atât la data depunerii declaraţiei de căsătorie, cât şi la data oficierii căsătoriei.
Certificatele medicale prenupţiale pot fi eliberate atât de un medic din România, cât și de unul din Italia, în acest caz având menţiunea “idoneo per contrarre matrimonio”, și având aplicată Apostila conform prevederilor Convenției de la Haga din 5 oct 1961
La depunerea declarației de căsătorie, prezența ambilor soți este obligatorie. Ei vor prezenta, în original și fotocopie, toate documentele sus-menționate.

IMPORTANT:

Articolul 53 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 64 din 26 ianuarie 2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă publicată în Monitorul Oficial nr. 151 din 2 martie 2011 prevede următoarele:
”(1) După incheierea căsătoriei, ofițerul de stare civilă anulează cartea de identitate a soțului care își schimbă numele de familie prin căsătorie; anularea se face prin tăierea colțului în care se află inscrisă perioada de valabilitate”.

Nu este necesară o programare pentru depunerea documentației pentru căsătoria la Secția Consulară Roma.
Nu se percep taxe pentru oficierea căsătoriei la Secția Consulară.
Important: Fotografierea, filmările video, precum şi prezenţa în incinta Secţiei Consulare a Ambasadei se supun regulamentului intern.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

- Comunitatea Diaspora -

Spune ce crezi
%d bloggers like this: