România – Diaspora – în ce condiții ai obligația de a declara veniturile realizate în străinătate

Multe persoane nu știu dacă au obligația de a declara veniturile realizate în afara țării, haideți să vedem cine are această obligație!

1. Modalitatea de declarare a veniturilor din străinătate, contribuabilii persoane fizice care realizează individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din străinătate au obligaţia să declare veniturile şi să plătească impozit pe venit și contribuţii sociale obligatorii prin completarea și depunerea declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale.
2. Contribuabili care au obligația declarării veniturilor realizate din străinătate prin depunerea declarației unice
Declarația unică se depune de către:
2.1. persoanele fizice rezidente române, cu domiciliul în România, și
2.2. persoanele fizice nerezidente care îndeplinesc cel puțin una din condițiile de rezidență, respectiv:
a) centrul intereselor vitale ale persoanei este amplasat în România
b) este prezentă în România pentru o perioadă sau mai multe perioade ce depășesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat și care realizează venituri din străinătate, supuse impozitării în România, cum ar fi:
– venituri din activităţi independente (profesii liberale, venituri din activități de producție, comerț, prestări servicii);
– venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală;
– venituri din cedarea folosinţei bunurilor;
– venituri din activităţi agricole, piscicultură, silvicultură;
– venituri sub formă de dividende;
– venituri sub formă de dobânzi;
– venituri din premii;
– venituri din jocuri de noroc;
– câştiguri din transferul titlurilor de valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare,
inclusiv instrumente financiare derivate, precum şi din transferul aurului financiar;
– venituri din lichidarea unei persoane juridice;
– venituri din pensii;
– remuneraţii/indemnizaţii ale membrilor consiliului de administraţie/administratori/cenzori şi alte venituri similare cum ar fi:
– sume primite de membrii directoratului, ai consiliului de supraveghere sau ai comisiei de
cenzori;
– remunerații primite de directori în baza unui contract de mandat;
– indemnizația administratorilor, inclusiv indemnizația asociatului unic;
– sume din profitul net cuvenite administratorilor;
– sume primite de reprezentanți în adunarea generală a acționarilor și în consiliile de administrație;

beneficiile în bani sau în natură obținute în calitate de membru al consiliului de administrație/administrator/cenzor/fondator sau de membru al directoratului/consiliului de supraveghere;
– oricare alte sume similare obținute în calitate de membru al consiliului de administrație/administrator/cenzor/fondator sau de membru al directoratului/consiliului de supraveghere;
– venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal;
– alte venituri supuse impunerii potrivit titlului IV din Codul fiscal
1.Persoanele fizice nerezidente care îndeplinesc condițiile de rezidență prevăzute la pct. 2.2.
lit. a) sau b) vor fi supuse impozitului pe venit pentru veniturile obținute din orice sursă, atât din România, cât și din afara României, începând cu cu prima zi în care declară că centrul intereselor vitale se află în România.
Prin excepție, nu este persoană fizică rezidentă un cetățean străin cu statut diplomatic sau consular în România, un cetățean străin care este funcționar ori angajat al unui organism internațional și interguvernamental înregistrat în România, un cetățean străin care este funcționar sau angajat al unui stat străin în România și nici membrii familiilor acestora.
2.3. persoanele fizice rezidente române, cu domiciliul în România, și de către persoanele fizice nerezidente care îndeplinesc condițiile de rezidență, care desfășoară activitate salarială în străinătate într-un stat cu care România are încheiată convenție de evitare a dublei impuneri și sunt plătite pentru activitatea salarială desfășurată în străinătate de către sau în numele unui angajator care este rezident în România ori de un sediu permanent în România (veniturile salariale reprezintă cheltuială deductibilă a unui sediu permanent în România), în următoarele situații, după caz:

a) în cazul în care persoana fizică a fost prezentă în străinătate pentru o perioadă mai mare decât perioada prevăzută în convenția de evitare a dublei impuneri încheiată de România cu statul în care s-a desfășurat activitatea;
b) în cazul în care detașarea în străinătate a persoanei fizice a încetat înainte de perioada prevăzută în convenția de evitare a dublei impuneri, iar angajatorul nu mai poate efectua reținerea diferențelor de impozit, întrucât între părți (angajat-angajator) nu mai există relații contractuale generatoare de venituri din salarii.
2.3.1. În vederea regularizării de către organul fiscal a impozitului pe salarii datorat în România pentru activitatea desfășurată în străinătate, persoanele fizice rezidente române, cu domiciliul în România, și persoanele fizice care îndeplinesc, pentru anul de raportare, condiția de rezidență, depun declarația unică la organul fiscal competent, însoțită de următoarele documente justificative:
a) documentul întocmit de angajatorul rezident în România ori de către un sediu permanent în
România care efectuează plăți de natură salarială, din care să rezulte venitul bază de calcul al impozitului și impozitul reținut în România pentru salariul plătit în străinătate;
b) contractul de detașare;
c) documente justificative privind încetarea raportului de muncă, după caz;
d) certificatul de atestare a impozitului plătit în străinătate de contribuabil, eliberat de autoritatea competentă a statului străin, sau orice alt document justificativ privind venitul realizat și impozitul plătit în celălalt stat, eliberat de autoritatea competentă din țara în care s-a obținut venitul, precum și orice alte documente care pot sta la baza determinării sumei impozitului plătit în străinătate, pentru situația în care dreptul de impunere a revenit statului străin.
2.3.2. Documentele justificative, certificate sau alte înscrisuri care se vor anexa la declarația unică și sunt într-o limbă străină, vor fi însoțite de traduceri în limba română certificate de traducători autorizați de Ministerul Justiției, în condițiile legii
2.3.3. Completarea și depunerea declarației unice.
Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale se depune la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor în vederea definitivării impozitului anual pe venit.
Se completează câte o secţiune pentru fiecare ţară – sursă a veniturilor şi pentru fiecare
sursă de venit realizat.
Veniturile realizate din străinătate se supun impozitării prin aplicarea cotelor de impozit
asupra bazei de calcul determinate după regulile proprii fiecărei categorii de venit, în funcţie de natura acestuia, potrivit Codului fiscal.
Persoanele fizice cu handicap grav ori accentuat scutite de la plata impozitului pe veniturile obținute din străinătate, au obligația depunerii declarației unice.
Contribuabilii care obţin venituri din străinătate au obligaţia să le declare în declaraţie, precum şi să efectueze calculul şi plata impozitului datorat, cu luarea în considerare a metodei de evitare a dublei impuneri, prevăzută de convenţia de evitare a dublei impuneri.
Contribuabilii persoane fizice rezidente care, pentru acelaşi venit şi pentru aceeaşi perioadă
impozabilă, sunt supuşi impozitului pe venit atât pe teritoriul României, cât şi în statul străin cu care România are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri, iar respectiva convenţie prevede ca metodă de evitare a dublei impuneri metoda creditului au dreptul la deducerea din impozitul pe venit datorat în România a impozitului plătit în străinătate, în limitele prevăzute de Codul fiscal.
Pentru contribuabilii persoane fizice rezidente care realizează un venit şi care, potrivit convenţiei de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu un alt stat, poate fi impus în celălalt stat, iar respectiva convenţie prevede ca metodă de evitare a dublei impuneri metoda scutirii, respectivul venit va fi scutit de impozit în România şi se declară în declaraţie.
3.1 Transformarea unităților monetare proprii fiecărui stat în moneda națională.
Sumele înscrise în Declarația unică se exprimă în moneda națională a României.
Veniturile din străinătate, precum şi impozitul aferent, a cărui plată în străinătate este atestată cu document justificativ eliberat de autoritatea competentă a statului străin cu care România are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri, exprimate în unităţile monetare proprii fiecărui stat, se vor transforma în lei la cursul de schimb mediu anual comunicat de Banca Naţională a României din anul de realizare a venitului respectiv.
Veniturile din străinătate realizate de persoanele fizice rezidente, precum şi impozitul aferent, exprimate în unităţi monetare propriistatului respectiv, dar care nu sunt cotate de Banca Naţională a României, se vor transforma astfel:
a) din moneda statului de sursă într-o valută de circulaţie internaţională, cum ar fi dolari S.U.A. sau euro, folosindu-se cursul de schimb din ţara de sursă;
b) din valuta de circulaţie internaţională în lei, folosindu-se cursul de schimb mediu anual al acesteia, comunicat de Banca Naţională a României, din anul de realizare a venitului respectiv.
Pentru cursul valutar puteți accesa site-ul web al Băncii Naționale a României: BNR LINK
sau accesând următorul link: AICI.
3.2 Venituri realizate din străinătate care nu se declară în România
Veniturile din activităţi dependente desfăşurate în străinătate şi plătite de un angajator nerezident nu sunt impozabile în România, potrivit prevederilor Codului fiscal, nu se declară şi nu fac obiectul creditului fiscal extern.
3.3. Creditul fiscal extern
Contribuabilii persoane fizice rezidente care, pentru același venit și în decursul aceleiași
perioade impozabile, sunt supuși impozitului pe venit atât pe teritoriul României, cât și în străinătate, au dreptul la deducerea din impozitul pe venit datorat în România a impozitului plătit în străinătate.
Creditul fiscal extern se acordă dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții:
a) se aplică prevederile convenției de evitare a dublei impuneri încheiate între România și statul străin în care s-a plătit impozitul;
b) impozitul plătit în străinătate, pentru venitul obţinut în străinătate, a fost efectiv plătit de persoana fizică. Plata impozitului în străinătate se dovedeşte printr-un document justificativ, eliberat de autoritatea competentă a statului străin sau de către plătitorul de venit/agentul care reţine la sursă impozitul în situaţia în care autoritatea competentă a statului străin nu eliberează un astfel de document. Pentru veniturile pentru care nu se realizează reţinerea la sursă, impozitul plătit în străinătate de persoana fizică se dovedeşte printr-un document justificativ, eliberat de autoritatea competentă a statului străin, sau prin copia declaraţiei fiscale sau a documentului similar depusă/depus la autoritatea competentă străină însoţită de documentaţia care atestă plata acestuia, în situaţia în care autoritatea competentă a statului străin nu eliberează documentul justificativ;
c) venitul pentru care se acordă credit fiscal/scutire face parte din una dintre categoriile:
• venituri din activități independente;
• venituri din salarii și asimilate salariilor ;
• venituri din cedarea folosinței bunurilor;
• venituri din investiții;
• venituri din pensii;
• venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură;
• venituri din premii și din jocuri de noroc;
• venituri din transferul proprietăților imobiliare;
• venituri din alte surse.
Creditul fiscal extern se acordă la nivelul impozitului plătit în străinătate, aferent venitului din sursa din străinătate, dar nu poate fi mai mare decât partea de impozit pe venit datorat în România, aferentă venitului impozabil din străinătate. În situația în care contribuabilul în cauză obține venituri din străinătate din mai multe state, creditul fiscal admis a fi dedus din impozitul datorat în România se va calcula, pentru fiecare țară și pe fiecare natură de venit.
Formularul se completează și de contribuabilii care realizează un venit și care, conform prevederilor convenției de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu un alt stat, este impus în celălalt stat și respectiva convenție prevede ca metodă de evitare a dublei impuneri “metoda scutirii”.
Acest venit este scutit de impozit în România dacă se anexează documentul justificativ eliberat de autoritatea competentă a statului străin, care atestă impozitul plătit în străinătate.
Documentele justificative privind venitul realizat şi impozitul plătit, eliberate de autoritatea competentă din ţara în care s-a obţinut venitul şi cu care România are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri, precum şi alte documente care sunt utilizate pentru aplicarea metodelor de evitare a dublei impuneri prevăzute în convenţiile de evitare a dublei impuneri se păstrează de către contribuabil.
3.4. Modul de depunere a Declarației unice
Declarația unică se depune, împreună cu anexele completate, dacă este cazul, astfel:
3.4.1. prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv:
– prin intermediul serviciului „Spațiul Privat Virtual” (SPV);
– pe site-ul www.e-guvernare.ro.
Serviciul „Spațiul Privat Virtual” este un serviciu gratuit pus la dispoziția contribuabililor ce este disponibil pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală: www.anaf.ro. Pentru a se înregistra ca utilizatori ai serviciului „Spațiul Privat Virtual” contribuabilii pot accesa link-ul: ANAF .
În situația în care contribuabilii sunt deja înregistrați, aceștia vor accesa link-ul ANAF
Autentificarea serviciului „Spațiul Privat Virtual” se realizează pe baza:
a) credențialelor de tip „nume utilizator” și „parolă” însoțite de coduri de autentificare de unică folosință „OTP”;
b) certificatelor digitale calificate.
Pentru depunerea declarației unice prin intermediul portalului www.e-guvernare.ro, contribuabilii trebuie să dețină un certificat digital calificat.
Programul de asistenţă este pus la dispoziţia contribuabililor gratuit de unităţile fiscale
subordonate sau poate fi descărcat de pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la
adresa ANAF.

continuarea în documentul .pdf de mai jos

Ghid_strainatate_2021

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

- Comunitatea Diaspora -

Spune ce crezi
%d bloggers like this: